Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Banestatus og information - september 2009

mandag d. 28. september 2009 kl. 10:55

 

Status
Nedbørsmængderne i august – september betød, at banen igen viste sig fra sin våde side og synliggjorde de dårlige afdræningsforhold. Efterfølgende har vi i den seneste periode haft tørt og forholdsvis varmt vejr, der har tørret mange af de våde områder. 

Mængden af dagslys er stærkt nedadgående og det betyder at væksten i græsset er aftagende. En del af det enårige rapgræs (ukrudt!) på greens begynder at degenerere og derfor vil greens efterhånden få et mere kedeligt udseende med gule og brune pletter af enårig rapgræs. Det eneste vi kan gøre er, at minimere muligheden for at der indvandrer og etablerer sig mere enårig rapgræs på greens. Således er der bla. foretaget en omfattende eftersåning af alle greens, der har stor betydning for at undgå udbredelsen af enårig rapgræs. 

Som spiller kan man, ved at oprette nedslagsmærker, medvirke til at det enårige rapgræs ikke indvandrer og derved fastholde spillekvaliteten af greens. Opretningen af nedslagsmærker er vigtig på alle greens og i særlig grad de nye green 3, 7 og 8.

Green 5 og 6
Som tidligere nævnt er der problemer med græsvæksten på green 5 og 6. Begge greens er præget af mange års dårlige lysforhold og konkurrence fra nærtstående træer. Det har betydet at græsset er domineret af enårig rapgræs med dårlige rodforhold. 

Disse green skal minimum bruges i 2 sæsoner endnu og vi forsøger derfor at gøre hvad vi kan for at spillekvaliteten på begge greens bliver mest optimal. 

Som et led i denne plan foretager vi løbende luftninger og eftersåninger af disse greens. Prikningen giver ofte en væsentlig nedsat spillekvalitet på green 5 og 6, da roddybden på græsset er meget overfladisk. Der vil derfor forekomme områder på disse greens hvor græsset nærmest er slidt af efter operationen, hvilket ikke er et udtryk for fejl i udførslen, men et forsøg på at udbedre forholdende. 

Det betyder således at green 5 og 6 ikke følger pinplaceringsplanen, men sker på baggrund af en vurdering af hvor der er bedst græsdække.

Pas på banen
I den sidste tid har vi oplevet at flere golfspillere ikke tager det nødvendige hensyn til banen. 

Blandt andet kan vi konstatere at der er slået (store) turfmærker op på greens (hul 12 + hul 6 kortbanen). Det er muligt, at der ikke direkte i golfreglerne er en regel der forbyder at slå turf op på greens, men det er en total mangel på respekt og forståelse for golfspillet at gøre det. Det skal derfor kraftigt pointeres at der kun skal puttes på greens!

Derudover har vi desværre også flere gange oplevet at der, formentligt fra driving range, bliver slået træningsbolde ind på green 18 samt over på træningsområdet. Det giver en stor slitage af greens og det betyder at der skal anvendes ressourcer til boldopsamling og reparation, der således går fra det øvrige banearbejde og finish.

Tænk også over Jeres færdsel. Vi kan konstatere at der fra green 7 og over til tee 8 er trådt et spor midt gennem rougharealet bag green 7, selvom der er anlagt en sti til formålet. Det betyder at det flotte sammenhængende roughareal er brudt af en kedelig tiltrådt sti, der formentlig vil blive større efterhånden som ”stien” slides i stykker. Tænk venligst over hvordan i færdes og forsøg at anvende de dertil-indrettede stier. 

Alt i alt er det meget ærgerligt, når der er enkelte spillere der ikke tager det rette hensyn til banen og derved ødelægger oplevelsen for alle andre spillere. Alle opfordres derfor til at tænke på banen og hjælpe til at med sådanne episoder ikke forekommer fremover.

Pas på greenkeeperne
I den sidste tid har der desværre været flere episoder hvor golfbolde har ramt maskiner eller været meget tæt på. Det er meget vigtigt at alle respekterer banepersonalet og venter med at slå indtil personalet giver tegn eller er så langt væk at man ikke har nogen som helst risiko for at ramme dem (selvom man slår drømmeslaget!)
Vi oplever desværre ofte at spillere afventer når vi kører i retning mod dem, men når vi så vender maskinen og ikke længere har øjenkontakt, så slår spillerne ud. Dette er en meget farlig situation da banepersonalet ikke har nogen chance for at undvige, og heller ikke kan høre hvis der bliver råbt ”Fore.” 
Alle medarbejdere er opmærksomme på at tage hensyn ude på banen og vil lukke igennem når der er mulighed for det. Vi holder altid øje med spillerne, men venter ofte med at vinke igennem indtil vi kan se at I er klar og når det passer med klippearbejdet. 

Når vi feks. klipper fairway og der nærmer sig spillere, er der følgende faktorer/overvejelser, der afgør hvornår vi vinker Jer frem:
1. Kan jeg nå at klippe færdig på banen uden at spillerne skal vente i ”lang” tid? 
2. Er spillerne klar til at slå, eller kan jeg nå et træk mere?
3. Hvor skal jeg bevæge mig hen for at være i sikkerhed og have mulighed for at undvige når jeg vinker igennem?
Som I kan se er der en lang række overvejelser, som vi gør af sikkerhedshensyn samt for at minimere Jeres ventetid. Det betyder at når vi ikke umiddelbart vinker igennem, er det ikke et udtryk for at vi ikke har set Jer, eller at I bare kan spille, men vi er ved at gøre klar til at vinke igennem. Derfor afvent altid signalet fra greenkeeperen inden I slår!

Vandlidende områder
Nu går vi som bekendt ind i efterårsperioden, hvor vi ofte oplever at banen flere steder er meget vandlidende. Vi er i gang med at se på hvad der kan gøres for at minimere generne og afhjælpe områdernes afdræning. 
Det er dog vigtigt at alle fortsat tænker over at undgå belastning og slid på de mest vandlidende områder. Sørg for ikke at gå/køre de steder hvor der er blødt eller hvor der i forvejen er spor fra færdslen.

Gul tee 4 er flyttet frem til blåt teested
Det gule teested på hul 4 har igennem hele sæsonen været af ringe kvalitet. For at højne kvaliteten af teestedet til næste år er gul tee rykket frem til blå resten af sæsonen. Således har vi mulighed for at lave plejetiltag og skåne teestedet med henblik på, at teestedet får en bedre kvalitet i 2010. Svar på spørgsmål fra medlemmer

Spørgsmål 
Danny Carstens har pr. mail den 31/8 spurgt til medarbejdernes generelle trivsel i forhold til deres kvalitetssans og faglige tilhørsforhold til banen. Dette bla. på baggrund af en episode hvor der blev kørt stærkt ifbm. nedmåtning af topdress på puttinggreenen. 

Svar
De pågældende medarbejdere tilknyttet golfbanen i Horsens, har været tilknyttet golfbanen i mange år og føler et tilhørsforhold til banen og klubben. Herunder en en faglig stolthed overfor banen og en bestræbelse på at udføre baneplejen bedst muligt. 

I forhold til den pågældende episode hvor der blev kørt stærkt ifbm. topdressing af puttinggreen, må jeg sige at vi helt grundlæggende prioriterer banen og især greenkvaliteten meget højt og laver en lang række plejeindgreb, der også er med til at højne kvaliteten på sigt. Det betyder at vi er meget opmærksomme på ikke at udføre opgaven således, at det modvirker effekten, f.eks. ved at udføre det med en for høj hastighed. I forhold til at nedmåtte greens (som var det der skete) kan man godt tillade sig at holde en pæn hastighed, da det er en arbejdsopgave med en naturlig begrænsning i forhold til vendinger (du skal have nettet med rundt i svinget) og da det ikke foregår med en tung maskine. 

Når hastigheden nogen gange stiger, er det ikke et generelt udtryk for at vores planlægning er presset, men ofte et udtryk for at den pågældende medarbejder bliver stresset af situationen. I den pågældende situation stod der rundt om green, mange spillere der blev afbrudt og som ventede på at han blev færdig. Jeg kender ingen personer der ikke føler et pres i denne situation og selv om langt størstedelen af golfspillerne selvfølgelig accepterer arbejdet og ikke på nogen måde generer medarbejderen, kan det alligevel oftest blive opfattet sådan af medarbejderen. Det skal man faktisk prøve før man kender betydningen og stressfaktoren i denne situation.
Som før nævnt er det umuligt at undgå at der sker fejl engang imellem og der vil altid være områder hvor man kan finde skønhedsfejl og optimere finish. Igen er det et spørgsmål om ressourcer og hvis vi skal undgå skønhedsfejl og holde den højeste banekvalitet er det nødvendigt med hjælp fra spillerne. 

Flere spillere har allerede taget initiativ til løbende at rense søerne for trådalger gennem sæsonen. Dette bemærkelsesværdige initiativ og engagement er i høj grad med til, at vi kommer nærmere det perfekte resultat. Ligeledes har det stor betydning at alle spillere husker at rette nedslagsmærker, reparerer turfmærker, bruger skraldespandene og færdes med omtanke (dvs. undgå at gå/køre på vandlidende arealer, undgå færdsel op ad stejle bunkerkanter, lægger riven korrekt og tager hensyn til greenkeeperne).


Med venlig hilsen
HedeDanmark Greenkeeping – Horsens
Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør
kas@hededanmark.dk
www.greenkeeping.dk