Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Vinterspil på 18-huls banen

onsdag d. 17. november 2010 kl. 09:34


Resten af vinterperioden vil der skulle spilles til vintergreens og fra vinterteesteder på 18 hullers banen.


-og hvorfor så det?

Udfra et spillemæssigt synspunkt er det langt fra optimalt at sommergreens er lukket og mange stiller spørgsmålstegn ved om det er nødvendigt, når nu enkelte andre klubber kan spille til sommergreens året rundt.

 

For at give en forståelse for beslutningen om at lukke sommergreens, er der en række naturgivne faktorer og forhold der har betydning for banens evne til at tåle større belastning fra spil, undenfor vækstsæsonen:

 

Geografiske forhold

Horsens Golfbane er placeret i et naturligt lavbundsområde med en tørvepræget jordbund.

De topografiske forhold medfører området tilføres store vandmængder fra de omkringliggende arealer både i form af tryk- og overfladevand. Den humusholdige jordbund betyder at banens naturlige afdræning er ringe, på grund af materialets store vandtilbageholdende evne.

Færdsel på vandlidende græsarealer medfører en komprimering (traktose) der ofte medfører dannelsen af permanente vandlidende arealer. Komprimering og slitage vil altid medføre dårlige vækstbetingelser for græsset, der kan resultere i nedvisning af græsset og barjords-områder rundt om på banen.

 

Vintervækst og slitage

Når væksten går i stå i vinterhalvåret betyder det samtidig at græsset ikke kan regenere efter skader og slitage. Selvom det skulle blive en mild vinter vil væksthastigheden (og regenereringsevnen) være meget langsom, da lysmængden vil være den vækstbegrænsende faktor.

Det betyder at skader efter færdsel vil blive intensiveret i løbet af vinterperioden og ofte kræve en reparation af arealerne, hvis ikke skaderne skal blive permanente.

 

Konklusion

Banens beliggenhed og geografi betyder at vinteråbne sommergreens vil medføre en række banekvalitetsmæssige ulemper, hvoraf kan nævnes:

 

-         Flere ”permanente” vandlidende arealer rundt omkring på banen.

-         Større risiko for svampe –og sygdomsangreb på greens.

-         Områder med nedvisning og barjords-pletter.

-         Greens vil være længere tid om at nå en acceptabel kvalitet i næste sæson.

-         Flere områder mærket som ”ground under repair” i følgende år.

-         Ovenstående kvalitetsmæssige omkostninger vil være specielt udtalt på greensområder, færdselsområder og ved  ”bag-parkeringer”.

 

Af hensyn til banekvaliteten har HedeDanmark, i samråd med bestyrelsen, således valgt, at holde sommergreens og teesteder lukket henover vinterperioden.

Kortbanen vil til gengæld være åben hele året, dog med anvendelse af teemåtter når vi kommer længere hen på året.

 

Tag godt med tøj på!

 

Med venlig hilsen

HedeDanmark Greenkeeping – Horsens

Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør
kas@hededanmark.dk

www.greenkeeping.dk