Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Banestatus - HedeDanmark

fredag d. 24. april 2009 kl. 12:00

 

Greens

Som de fleste nok har bemærket er tilstanden og spillekvaliteten på flere greens ikke optimale i øjeblikket. Det varme vejr kombineret med manglende vanding af greens giver problemer med uhensigtsmæssigt hårde greens og nedsat vækstkraft i græsset og dermed en forringet spillekvalitet. Vi skal være de første til at beklage situationen da det er noget vi tager meget alvorligt.

Vi arbejder på højtryk for at få vand på anlægget, men har desværre været udsat for flere sammenfaldende uheld på vandingsanlægget. Selvom vi var i god tid i år og havde vand på anlægget i starten af april, løb vi ind i problemer med brud på hovedledningen, en pumpe der pludselig stod af og endelig et kabelbrud! Det skal ikke opfattes som en lang række undskyldninger, men mere en forklaring af den nuværende situation. Vores vigtigste prioritet har været at få vand på anlægget, således at greens igen får den rette spillekvalitet. Fortvivl ikke helt, tilstanden af greens vil komme op på niveau, når vi har fået dem ordentligt vandet igennem.

 

Bunkers

Derudover er der omkring bunkers problemer med sandmængden der flere steder er for stor. Det hænger sammen med at der, op til sæsonstart, er tilført nyt sandmateriale i bunkers. Når der tilføres nyt sandmateriale i bunkers giver det ofte midlertidige spillemæssige problemer, idet det nye sand først skal ”sætte” sig.  Vi er opmærksom på problemet og vil iværksætte forsøg der skal pakke sandet noget hurtigere.

 

 

Svar på spørgsmål fra medlemmer

 

Spørgsmål 1

Søren Braas Skytte har pr. mail den 21. april kommenteret på tilstanden af greens og har bl.a. rettet en kritik af kvaliteten og den manglende vanding.

 

Svar

Som beskrevet i ovenstående afsnit er vi helt enige om at greens ikke er optimale og at vandingen skulle have været igangsat. Forklaringen på den manglende vanding er beskrevet i ovenstående afsnit. Men da det er et punkt der har meget bevågenhed og betydning for greens, vil jeg benytte lejligheden til at give en forklaring på den vandingsstrategi vi kører med i Horsens (ikke at forveksle med den nuværende situation).

 

Greens i Horsens kan groft set opdeles i 2 hovedgrupper:

1. De gamle pushup greens af forskellig jordblanding og med forskellige græsser, herunder enårig rapgræs.

2. De nye rødsvingel-greens opbygget af et sandbaseret USGA vækstlag.

 

De gamle greens kan derefter opdeles i de ”våde” og tørre greens afhængig af de enkeltes topografi, beliggenhed og vækstlag. F.eks er hul 14 og 16 mere våde end de tørre green 5 og 6.

 

På de nye greens der har et korrekt vækstlag og består af ”de rigtige” græsarter (rødsvingel, alm hvene) arbejder vi med en vandingsstrategi hvor greens skal ”udtørres” mellem hver vanding og herefter vandes intensivt for at få gennemvandet vækstlaget. Det betyder at den øverste del af vækstlaget jævnligt tørrer ud, mens der til stadighed fastholdes vand i rodzonen 15-20 cm nede i vækstlaget.

Således tvinges græssets rødder længere ned i vækstlaget for at hente vand og får dermed et dybtliggende rodsystem, der er forudsætningen for en kontinuerlig sund vækst. Samtidig vil strategien hjælpe til at hindre indvandringen af enårig rapgræs på greens.  

 

Græssammensætningen på de gamle greens består af en stor andel af enårig rapgræs der uønsket indvandrer på greens. Den er bl.a. kendetegnet ved at have et overfladisk rodsystem og er således meget følsom overfor tørke i den øverste del af vækstlaget. Dette ses meget tydeligt i den nuværende tørkesituation, hvor alt det enårige rapgræs er brændt af. Strategien på de gamle greens er at stresse det enårige rapgræs så det ikke yderligere breder sig, men kun i et omfang der ikke medfører spillemæssige gener. Derfor er vi nødt til at holde et forholdsvis højt vandforbrug på de gamle greens og tilpasse vandingen til den enkelte greens beliggenhed, vækstjord og græssammensætning.

 

Spørgsmål 2

Søren har herefter følgende kommentarer til baneplejen:

”… Desuden kan jeg ikke forstå, hvorfor der skal være skader på teesteder, fairways og greens efter gødning.  Der er pt. ude på banen flere eksempler på afsvedet/dødt græs pga. af for store mængder/bunker gødning (hvid teested hul 5, nederste del af green 9).”

 

Svar

At vedligeholde og passe en golfbane er et stort arbejde med mange forskellige arbejdsoperationer. Det er svært at undgå at der i denne proces sker materielle eller menneskelige fejl. I de nævnte eksempler er det opståede dysefejl på sprøjten der har resulteret i nævnte skader på hul 9. Det har også betydning for skaderne at der ikke har været vand på anlægget, så vi havde undgået svidskader på teestedet. 

Vi forsøger hele tiden at undgå og nedsætte betydningen af sådanne fejl, men desværre er det altså sådanne ting som sker engang imellem.

 

Spørgsmål 3

Omkring hvid tee har Søren følgende kommentar:

”… Desuden har vi tit problemer med at bruge hele bredden på flere af de hvide teesteder, fordi der her er træer eller manglende beskæring af disse  i vejen for en direkte boldbane ud i fairway.”

Svar

Vi har i løbet af vinteren beskåret en del af banens beplantninger bl.a. også omkring teesteder for at forbedre spillemulighederne. Beskæringer sker udfra en subjektiv vurdering af den/de personer der har planlagt arbejdet. Derfor er det en god ting at få tilbagemeldinger og konstruktiv kritik så vi kan rette det til, så det tilgodeser alle spillere.   

Som opfølgning på dette vil der igangsættes en gennemgang af teestederne og fastholdes en dialog med spillerne for at imødekomme problemer med beplantningen omkring teestederne.

 

 

Håber at ovenstående er svar nok på spørgsmålene og at I trods alt nyder at spille på banen.

 

Med venlig hilsen

HedeDanmark Greenkeeping – Horsens

Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør kas@hededanmark.dk

 

Arbejdsplan uge 18 - HedeDanmark (0,025 Mb)

Læs mere...