Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Sæsonopstart 2012

onsdag d. 4. april 2012 kl. 11:51

 

1. Åbning af sommerbanen - forventningsafstemning:
Som bekendt er der åbnet op for spil til sommergreens tidligt i år. Som nævnt i forrige indlæg (af 20. marts) er det vigtigt, at sætte forventningerne efter det tidlige tidspunkt på året. Dette gælder både i forhold til spillekvalitet på greens samt færdiggørelsen af en række banearbejder.
Det er besluttet at åbne sommerteestederne til påsken (åbnes i løbet af onsdag den 4/3).
Vær opmærksom på at teestederne er udsat for stor slitage og at væksten kun lige er kommet igang. I bedes derfor, som altid, undgå prøveslag og tage mest muligt hensyn til teestederne.

 

2. Vinter og forårsarbejde
Igennem hele vinteren, har vi løbende ført tilsyn med greens og tilført svampehæmmende mikronæringsstoffer og svampemiddel efter behov.
Derudover har der været en del aktivitet på banen og som I kan se, er der udført en lang række projekter. Arbejdet og projekterne har taget udgangspunkt i 3

følgende fokusområder:

 

Greens
Vertidræning slut og start sæson:
Dette har stor betydning for luftskiftet i vækstlaget og øger græssets modstandskraft mod bl.a. sneskimmel.
Dræn ved green 1, 13:
Forbedrer afvandingen af begge greens og dermed græs- og spillekvaliteten, samt
mindsker vandlidende arealer i greenområder.
Forbedrer ligeledes afvandingen af højre greenbunker hul 13, der ofte har stået under vand.

 

Øvrig dræning og afvanding
Spule dræn.
Dræn hul 4 (stien), fairway 9.

 

Bunkers
Renovering af bunkers, med udskiftning af sand, etablering af fast bund, udgravning af kanter og skæring af skarpe kanter.

 

3. Fokusområder 2012
I samarbejde med bestyrelsen afholdes løbende drifts- og styregruppemøder, med fokus på at optimere samarbejdet og øge spillekvaliteten på banen. På den baggrund er der følgende fokusområder for 2012 (udover den almindelige banepleje):


Greens
Tidsplanen for omlægningen af de resterende greens ligger endnu ikke fast. Det betyder, at der fortsat skal spilles på de oprindelige push up greens, i årene fremover.
Som alle efterhånden ved, er der nogle udfordringer med de oprindelige greens, da de pga. vækstlag og græssammensætning bl.a. er mere udsat for vinterskader. Da disse greens, som nævnt, skal anvendes en del år endnu, er det nødvendigt at fastholde den langsigtede plejestrategi. Kun herved kan det sikres, at de bevarer den bedst mulige spillekvalitet, i så stor en del af sommersæsonen som muligt.
Det betyder, at vi fortsat vil foretage luftningsoperationer og eftersåninger, hvilket kan forstyrre spillet de pågældende dage. Det er desværre nødvendigt, også i 2012, hvor greens ellers har fået en god start på sæsonen.

Bunkers
Det store arbejde der er foretaget i løbet af vinteren med renoveringen af bunkers på banen skal fastholdes:

Fasthold skarpe kanter
Baneplejen vil have fokus på at fastholde de skarpe kanter
med en lille (2-3cm) jordkant op mod græsset. Det vil øge den
visuelle og spillemæssige kvalitet af bunkers.


Ensartet og mindre sandmængde.
I forbindelse med udskiftningen af sandet er det, på baggrund af
tilbagemeldinger fra spillere og banechefen, besluttet, at have en mindre sandmængde end tidligere (2-5 cm). Det betyder, at der ikke længere er problemer med for meget sand i bunkers, derimod stiller det krav til rivningen af bunkers, herunder også spillernes færdsel og rivning.
Den mindre sanddybde kan give problemer med at holde sand på kanterne, hvilket vil være særlig udtalt, hvis spillerne altid river samme vej som de går ud af bunkeren. Den rivning vi foretager, vil ikke være tilstrækkelig til at kompensere for dette.
Af den grund henstilles til, at spillerne tænker på at fordele sandet mere ligeligt (også op af kanterne) ved rivninger og ikke bare samme vej som man går ud…


Afvanding og vandlidende arealer
Spuling af dræn (+nyetablerede)
Oprensning af grøfter, herunder vandførende grøfter til nye engareal bag hul 3.
Evt. drænarbejde senere på året.
Netop banens generelle afvanding er et af de vigtigste parametre relateret til spillekvalitet. Det skyldes den tilstedeværende jordbund og topografi (vi ligger i en lavtliggende ådal med sort humus/tørvejord) der ikke er optimal til græsvækst og risikoen for vandlidende arealer. Af den grund er det et vigtigt fokuspunkt at fortsætte forbedringen af banens generelle afvanding via vedligehold og etablering af dræn og grøfter.


Fairway
Vertikalskæring og topdressing (udvalgte fairways).
Udføres på de fairways med den ringeste spillekvalitet (oftest de lavtliggende) for at øge kvaliteten nu og på sigt.


Øvrig spilforbedring
Friskæring ved pæle og hazarder flere gange i sæsonen.

 

4. Spillernes rolle
Fasthold den gode stemning på banen
I lighed med tidligere år, er der fokus på at fastholde den gode og positive stemning der er mellem banepersonalet og spillerne. Vi drøfter løbende hvordan, vi kan vedligeholde arealerne således at vi ”generer” spillet mindst muligt. Som alle ved, er det en løbende afvejning af ventetid (ressourceforbrug) og spilforstyrrelse.

Som nævnt er der dog et generelt godt sammenspil mellem spillere og banepersonale i Horsens og det skal vi sammen fastholde.


Rivning af bunkers og brug riveholderne
Som nævnt, i ovenstående afsnit omkring bunkers, vil det være utroligt vigtigt, at alle spillere medvirker til at fastholde en ensartet sandmængde i forbindelse med Jeres rivning af bunkers. Derudover har vi, i samråd med banechefen, opstillet riveholdere der bl.a. skal sikre at færdslen sker mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt at I benytter Jer af riveholderne og lægger riven tilbage i holderen efter brug.

Husk nu nedslagsmærkerne!

Endelig skal der endnu engang lyde en bøn til, at I opretter nedslagsmærkerne hver gang I er på green.

 

Med ønsket om en god sæson.
HedeDanmark Greenkeeping – Horsens Golfklub
Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør kas@hededanmark.dk
www.greenkeeping.dk