Horsens Golfklub  
 
Print

Banen

Banestatus maj - HedeDanmark

torsdag d. 14. maj 2009 kl. 15:49
 

Greens
I forbindelse med den manglende vanding af greens i april måned er der stadig greens der endnu ikke er optimale. Dette gælder primært hul 5 og 6. De øvrige greens er ved at være vandet igennem, men visuelt kan de stadig se svedne ud. Vandingsanlægget fungerer uden problemer og programmet kører som det skal.
Vi gør alt hvad vi kan for at højne kvaliteten og derfor har vi i den sidste periode kørt hårdt på med blandt andet intensiv vanding, eftersåninger og topdressing. 
For at mindske generne fra green 5 og 6, er vi omhyggelige med pinplaceringerne på de pågældende huller. Det betyder dog at pinplaceringen-zonerne ikke er gældende på hul 5 og 6. 

Bunkers
I indlægget i forbindelse med sæsonopstarten var der et punkt omkring færdsel og rivning af bunkers der her skal præciseres: 
Det blev beskrevet at man som spiller skulle sørge for, at rive sandet op mod kanten af bunkeren for at undgå at trække sandet ned i midten af bunkeren. Formuleringen kan misforståes som om man skal færdes oppe på kanterne for at rive sandet op. Dette er ikke den optimale metode da al færdsel på kanterne skal undgås. Derfor er den rigtige fremgangsmåde at stå nede i bunkeren og ”skubbe” sandet op mod kanten med riven.

Ukrudt på banen
I løbet af foråret er der flere steder på banen fremblomstret en stor andel af ukrudtsarter, der generelt er uhensigtsmæssige i forhold til golfspil. Det gælder bl.a. kløver, mælkebøtter og bellis. 
I baneplejen forsøger vi at modvirke forekomsten af ovennævnte ukrudtsarter, ved at sikre græsset optimale vækstbetingelser. Derudover har vi mulighed for at anvende bekæmpelsesmidler, hvilket dog sker under stor hensyntagen til miljøet. 
Eventuel bekæmpelse sker primært ved problemer på greens og teesteder. Ved større opblomstringer på fairways har vi mulighed for at foretage pletsprøjtninger. Hver sprøjtning sker efter moden overvejelse og i det hele taget miljømæssigt forsvarligt. Banens layout, beliggenhed og naturmæssige betydning medfører, at baneplejen sker med stor hensyntagen til miljøet og den omkringliggende natur. 
I år har vi desværre oplevet at have en del ukrudt på flere greens og teesteder og har derfor været nødt til at foretage en selektiv ukrudtsbekæmpelse. Derudover har vi foretaget pletvis bekæmpelse på de fairways hvor der var en uforholdsmæssig stor andel af ukrudtsarter. 

Det skal pointeres, at det er umuligt at undgå et vist indslag af ovennævnte ukrudt, og at man som golfspiller nødvendigvis må acceptere dette. Banen er netop karakteriseret ved at være indpasset og integreret i den omgivende natur. Hvis vi også fremover vil bevare banens mange naturmæssige kvaliteter, er det nødvendigt at finde den rette balancegang mellem golfspil og miljøhensyn. 


Kommunikation med spillere
Endnu engang skal det pointeres at det er rart med tilbagemeldinger udefra banen fra spillerne. Det er ikke altid at vi ser de samme ting som Jer, idet vi ofte kører langs faste ruter med faste opgaver for øje. I færdes i et andet tempo og i andre områder end os og det er derfor en god ting at se tingene fra Jeres synsvinkel. Vi forsøger til stadighed at højne niveauet og være skarpe på banekvaliteten, og her er Jeres konstruktive tilbagemeldinger en medvirkende faktor. 

Svar på spørgsmål fra medlemmer

Spørgsmål 1
Jens Peter Nielsen har pr. mail den 9/5 spurgt til vedligeholdelsen af par 3 banen. Baggrunden er en oplevelse med ”langhårede”, ujævne greens med meget ukrudt torsdag den 7/5.

Svar
På grund af dens layout, kvalitet og spillemæssige egenskaber er par 3 banen i Horsens forholdsvis højt profileret og værdsat i, og omkring klubben. Således har baneplejen også fokus på at tilvejebringe og fastholde en høj spillekvalitet på par 3 banen. Det er derfor beklageligt, at det ikke har været tilfældet den pågældende dag. 
Når greens på par 3 banen er ujævne, langhårede og ikke lever op til forventningerne er det et resultat af flere faktorer: Først og fremmest skal man være opmærksom på at slitagen fra vinterspillet nedsætter kvaliteten af greens i foråret pga. nedsat vækstkraft og manglende jævnhed. Vi er dog i fuld gang med at højne kvaliteten på par 3 banen med bla. hurtigprikning, eftersåning og topdressing. 
Med hensyn til langhårede greens så er det værd at være opmærksom på, at vi kalendermæssigt stadig er i sæsonens opstartsfase (på trods af det fine april vejr). Det betyder at vi, på det pågældende tidspunkt, fortsat havde en højere klippehøjde end midt i sæsonen. Det hænger sammen med, at højden på græsset skal være højt i vinterhalvåret og langsomt sættes ned lidt af gangen henover foråret.
For fuldstændighedes skyld skal det også pointeres at der kan forekomme perioder, hvor uforholdsmæssig travlhed på banen betyder at opgaverne skal prioriteres. I denne prioritering vil 18 hullers banen ofte komme før par 3 banen. Det kan derfor ikke udelukkes, at greenklipningen på par 3 banen, den pågældende dag, kan være glippet, hvilket også kan være forklaringen på din oplevelse af ”langhårede” greens. 
Omkring tilstedeværelsen af ukrudt har vi, som beskrevet i ovenstående afsnit, foretaget en ukrudtsbekæmpelse, også på par 3 banen. Hvis man ser på ukrudtet i dag, vil man se effekten af dette ved at planterne ser brune ud, som tegn på at væksten er gået i stå.
Vi holder hele tiden øje med udviklingen af ukrudtet og har mulighed for yderligere indgreb, hvis det går ud over banens kvalitet.


Håber at ovenstående er svar nok på spørgsmålene og at I trods alt nyder at spille på banen.

Med venlig hilsen
HedeDanmark Greenkeeping – Horsens
Karsten Schmidt – Skov- og Landskabsingeniør kas@hededanmark.dk

Arbejdsplan HedeDanmark (0,024 Mb)

Læs mere...